Win10环境下安装Ubuntu20.04

一、制作U盘启动盘

①下载Ubuntu20.04

②下载UItraISO

③打开UItraISO,点击文件 ------------>打开 ------------>选中Ubuntu20.04 ------->打开 ---------->点击启动 ---------->写入硬盘映像 ------> 写入方式USB-HDD+ ----> 点击写入

④完成了

二、配置一下电脑

①将电脑的快速启动关了

②插好U盘

③将电脑的启动顺序选择为U盘启动

 

相关文章